GPS: คุณต้องการข้อมูลมากแค่ไหน?

คุณต้องการข้อมูลมากแค่ไหน? ลองใช้ถ้อยคำนี้ใหม่คิดในแง่ของแผนโทรศัพท์มือถือของคุณ ทุกแผนแตกต่างกันและเสนอแผนแตกต่างกันตามลำดับ บ